Zasady i Warunki

Ogólny

Wszystkie umowy wynikające z przyjęcia przez nas zamówień złożonych u nas podlegają następującym Warunkom i żadne zmiany lub modyfikacje lub zastąpienie takich Warunków nie będą wiążące, chyba że wyraźnie zgodzimy się na to na piśmie. W szczególności zamówienia złożone na własnych formularzach zamówień klientów będą przez nas przyjmowane tylko pod warunkiem i przy wyraźnym zrozumieniu, że nasze zobowiązania będą określone wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków, a przyjmując i wykonując takie zamówienie, uważa się, że nie zmieniło ono lub nie rozszerzyło naszych zobowiązań lub zobowiązań określonych w niniejszych Warunkach w jakimkolwiek stopniu.

Płatność ryczałtowa

Produkty pokazane na stronie internetowej jako kwalifikujące się do ryczałtowej wysyłki są określane wyłącznie przez Firmę. Lista kwalifikujących się produktów może zostać zmieniona przez Firmę w dowolnym momencie.

Każdy produkt kwalifikujący się do wysyłki ryczałtowej nie będzie kwalifikował się do tej promocji, jeśli całkowita ilość zamawianego produktu przekroczy 10 funtów wagi brutto lub wymiarowej. W takich okolicznościach przy zakupie będą obowiązywać stawki wysyłki ekonomicznej lub ekspresowej.

W przypadku zakupu wielu pozycji, wszystkie kupowane produkty muszą kwalifikować się do ryczałtowej stawki wysyłki, aby ryczałtowa stawka wysyłki została zastosowana do zamówienia. Jeśli którakolwiek z pozycji nie kwalifikuje się do ryczałtowej stawki wysyłki, cały koszyk zostanie uznany za niekwalifikujący się do ryczałtowej stawki wysyłki. W takim przypadku przy zakupie będą obowiązywać stawki wysyłki ekonomicznej lub ekspresowej.

Produkty wyłączone z ryczałtowej stawki wysyłki obejmują między innymi przedmioty o dowolnym wymiarze przekraczającym 2 metry, wszelkie przedmioty wymagające palety lub skrzyni eksportowej do transportu, przedmioty niebezpieczne (w tym przedmioty z akumulatorami litowo-jonowymi) oraz przedmioty ciężkie lub nieporęczne, takie jak jako drabiny, szafki itp.

Zryczałtowana stawka wysyłki jest dostępna tylko dla zamówień zrealizowanych na naszej stronie internetowej.

Standardowa wysyłka

Produkty pokazane na stronie internetowej jako kwalifikujące się do wysyłki standardowej są określane wyłącznie przez Firmę. Lista kwalifikujących się produktów może zostać zmieniona przez Firmę w dowolnym momencie.

Każdy produkt kwalifikujący się do wysyłki standardowej nie będzie kwalifikował się do tej promocji, jeśli całkowita ilość zamawianego produktu przekroczy 15 funtów pod względem wagi brutto lub wymiarowej. W takich okolicznościach przy zakupie będą obowiązywać stawki wysyłki ekonomicznej lub ekspresowej.

W przypadku zakupu wielu pozycji wszystkie kupowane produkty muszą kwalifikować się do standardowej wysyłki, aby standardowa wysyłka została zastosowana do zamówienia. Jeśli którakolwiek z pozycji kwalifikuje się do standardowej wysyłki, cały koszyk zostanie uznany za niekwalifikujący się do standardowej wysyłki. W takim przypadku przy zakupie będą obowiązywać stawki wysyłki ekonomicznej lub ekspresowej.

Produkty wyłączone z wysyłki standardowej obejmują między innymi przedmioty o dowolnym wymiarze przekraczającym 2 metry, wszelkie przedmioty wymagające palety lub skrzyni eksportowej do transportu, przedmioty niebezpieczne (w tym przedmioty z akumulatorami litowo-jonowymi) oraz przedmioty ciężkie lub nieporęczne, takie jak drabiny, szafki itp.

Wysyłka standardowa jest dostępna tylko dla zamówień zrealizowanych na naszej stronie internetowej.

10% rabatu dotyczy tylko zamówień złożonych przez naszą stronę internetową; ta zniżka nie może być używana z formalnymi ofertami dostarczonymi przez Raptor Supplies. Rabat dotyczy wyłącznie cen produktów bez podatku VAT; nie kwalifikuje się do wykorzystania w przypadku opłat za wysyłkę i obsługę. Nie można łączyć z innymi promocjami ani rabatami. Ta promocja może zostać zmieniona lub anulowana przez Firmę w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Ceny i specyfikacje

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen lub specyfikacji, rodzajów lub modeli towarów w dowolnym momencie, a wszystkie towary są sprzedawane z zastrzeżeniem cen i warunków obowiązujących w momencie dostawy. Nie będziemy interpretować złożenia zamówienia i jego potwierdzenia przez nas jako przyjęcia przez nas takiego zamówienia za określoną cenę. Ceny towarów odnoszą się do dostawy ex-works, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

Licencje importowe

Klient będzie odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich pozwoleń importowych i przestrzeganie wszystkich przepisów regulujących dopuszczanie towarów do kraju przeznaczenia oraz za opłacenie wszystkich ceł, opłat portowych i innych opłat.

Terminy dostaw

Wszelkie podane przez nas terminy dostaw są jedynie przybliżone i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, obrażenia, szkody lub wydatki wynikające z opóźnienia w dostawie z jakiejkolwiek przyczyny, a żadne opóźnienie nie uprawnia klienta do anulowania zamówienia lub odmowy przyjęcia dostawy

Zwrot towarów

Nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania zwrotów towarów dostarczonych na zamówienia klientów. W przypadku przyjęcia takich towarów do zwrotu zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty manipulacyjnej według naszego wyłącznego uznania.

Anulowanie

Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłat za anulowanie wszelkich zamówień przed dostawą. Jeśli towary zostały zamówione zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami klientów, opłata za anulowanie może być znaczna.

Opakowania

W przypadku sprzedaży towarów w opakowaniach, zakres opakowania i/lub zabezpieczenia zależy od naszego uznania, chyba że klient określi specjalne opakowanie, w którym to przypadku takie opakowanie zostanie naliczone dodatkowo.

Siła wyższa

W przypadku opóźnienia lub uniemożliwienia realizacji dostawy z powodu klęski żywiołowej, wojny domowej, rekwizycji, ograniczeń rządowych lub parlamentarnych, zakazu lub uchwalenia jakiegokolwiek rodzaju przepisów dotyczących importu lub eksportu, strajku, lokautu, sporu handlowego, trudności w pozyskaniu pracowników lub materiałów, awarii maszyn, pożaru lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, na którą nie mamy wpływu, będziemy mogli anulować lub zawiesić umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody z tego wynikające.

Dane i usługi inżynieryjne

Dostarczamy na żądanie dane i usługi inżynieryjne związane z zastosowaniem lub użytkowaniem dostarczanych przez nas produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez jakąkolwiek osobę w wyniku przyjęcia lub wykorzystania takich danych lub usług inżynierskich w całości lub w części.

Płatności

O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, płatność musi zostać dokonana w całości przez klienta przed wysłaniem jakichkolwiek towarów lub klient musi otworzyć nieodwołalną akredytywę, do której należy dołączyć potwierdzenie banku londyńskiego, który zostanie wyznaczony przez nas.

Tytuł

O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, własność dostarczonych przez nas towarów przechodzi na klienta dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty ceny zakupu, ale ryzyko przechodzi na klienta w momencie dostarczenia towaru do klienta lub do przewoźnika lub innego depozytariusza w celu przekazania go klientowi. Korzyści i/lub dochody z wszelkich transakcji klienta z powyższym zastrzeżeniem własności lub włączenia towarów do powyższego zastrzeżenia własności będą dla nas przechowywane.

Interpretacje

Każda umowa wynikająca z naszej oferty będzie pod każdym względem interpretowana zgodnie z prawem angielskim i będzie podlegać prawu angielskiemu, a klient zgadza się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich w przypadku wszelkich sporów lub nieporozumień, które mogą wyniknąć w związku z kontraktem.

Gwarancja

Gwarantujemy, że wszystkie sprzedawane przez nas nowe urządzenia są wolne od wad materiałowych i wykonawczych. Nasza odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji jest ograniczona do naprawy części lub całości części, które zostaną nam zwrócone w ciągu jednego roku od daty dostarczenia nowego sprzętu klientowi i co do których stwierdzimy po przeprowadzeniu badania, że były wadliwe pod względem materiałowym lub jakości wykonania. Niniejsza gwarancja obejmuje koszty robocizny poniesione przez nas w celu naprawy takiej części.

Niniejsza gwarancja jest udzielana pod warunkiem, że:

 • a)Zostaliśmy powiadomieni na piśmie w ciągu czternastu dni po pojawieniu się takich wad, a sprzęt lub wadliwe części zostaną zwrócone tak szybko, jak to będzie praktycznie możliwe lub, jeśli nie jest to możliwe, udostępnione do wglądu przez nas
 • b)W naszej ocenie sprzęt został prawidłowo zainstalowany i normalnie używany zgodnie z dostarczonymi instrukcjami dotyczącymi jego instalacji, eksploatacji i konserwacji
 • c)O ile parametry wydajności i tolerancje wydajności nie zostały określone przez nabywcę i uzgodnione przez nas w momencie zamawiania sprzętu, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek wad materiałowych lub wykonawczych i nieosiągnięcia określonej wydajności
 • d)Jeśli sprzęt został w naszej ocenie przerobiony rozebrany naprawiony naruszony zaniedbany uszkodzony lub używany w jakikolwiek sposób, który niekorzystnie wpłynął na jego działanie lub stan, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek wady wynikające z jego użytkowania
 • e)Nie ponosimy odpowiedzialności za wady wynikające z użycia jakichkolwiek części zamiennych, które nie są autoryzowane lub zalecane przez nas
 • f)Wszelkie wymienione przez nas urządzenia lub wadliwe części stają się naszą własnością.
 • g)Decyzja o naprawie lub wymianie wadliwej części w ramach roszczenia gwarancyjnego należy do nas
 • h)Z gwarancji wyłączone są wszelkie części, które wymagają wymiany z powodu normalnego zużycia
 • i)Przewóz do naszych zakładów jakiegokolwiek sprzętu lub części zwróconych nam w ramach roszczenia gwarancyjnego jest obowiązkiem i na koszt zgłaszającego roszczenie
 • j)Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia towarów klientów podczas transportu towarów do lub od nas lub gdy są w posiadaniu lub w transporcie do lub od naszych agentów
 • k)Nie udzielamy żadnej gwarancji w odniesieniu do dostarczonego przez nas sprzętu, z wyjątkiem powyższej gwarancji i bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższego, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, czy to umownej, czy innej, w odniesieniu do jakichkolwiek wad towarów lub jakichkolwiek szkód lub szkód wynikających z takich wad lub z prac wykonanych w związku z nimi i w żadnych okolicznościach nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikowe, w tym utratę możliwości użytkowania, utratę umowy lub utratę zysków. Nasza odpowiedzialność w żadnym wypadku nie przekroczy wartości towaru, którego dotyczy reklamacja
 • l)Nabywca przyjmuje do wiadomości, że sprzęt jest mu sprzedawany w zamian za zapłatę ceny i zobowiązanie się ze strony nabywcy do
  • przestrzegaj wszystkich rozważnych praktyk handlowych w odniesieniu do instalacji i użytkownika, aby sprzęt nie był używany, gdy z jakiegokolwiek powodu znajduje się w niebezpiecznych warunkach
  • nalezy upewnić się w przypadku , gdy sprzęt jest włączony do innego sprzętu, że taki inny sprzęt jest w dobrym stanie i że takie włączenie jest zgodne z wymaganiami producenta
  • Nalezy zapewnić, aby użytkownicy sprzętu byli odpowiednio poinformowani o swoich obowiązkach związanych z użytkowaniem sprzętu
  • Nalezy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, które są okresowo zmieniane w odniesieniu do dostarczonego sprzętu

abyśmy nie ponosili jakiejkolwiek odpowiedzialności w wyniku nieprzestrzegania przez kupującego warunków od a) do d) określone powyżej

Powyższa gwarancja jest udzielana bez uszczerbku dla ustawowych praw nabywcy

Europejska dyrektywa dotycząca sprzedaży na odległość (DSD)

Klienci, którzy kupują u nas w sposób określony w DSD jako „sprzedaż na odległość” i będący osobami fizycznymi w rozumieniu DSD mają prawo w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania towaru i bez podania przyczyny, anulować zamówienie i otrzymać zwrot ceny, którą zapłaciłem. Klienci muszą zwrócić towar na swój koszt, a towar musi dotrzeć do naszego premis w stanie jak nowe iw oryginalnym opakowaniu.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy produktów wykonanych na specjalne zamówienie i zidentyfikowanych jako takie przez nas dla klienta w momencie składania zamówienia.

Ograniczenia dotyczące używania produktu

Poniższe warunki podkreślają użycie produktów przy zakupie od RAPTOR SUPPLIES.


Ograniczenia dotyczące produktu

Skontaktuj sie z nami

Skontaktuj się od razu ze swoim menadżerem konta, aby uzyskać osobistą poradę.
We're available Monday through Friday, from 07:30 until 17:00.